picture: Endless Illusion

Endless Illusion: No house, No money, Just avocadoNo house, No money, Just avocado