Creta Kano

Shinjuku (Legowelt remix)

Creta Kano - Shinjuku (Legowelt remix)

The debut EP from Creta Kano on the label Pinkman incl. Legowelt Remix.

12inch Pinkman: Pnkmn004 € 9,99